VEM SJUNGER

VEM ÄR DET SOM SJUNGER?

Utvärdering av undersökningen på seminariet den 2 april.

På Folk och Världsmusikgalan i Västerås hölls ett flertal seminarier arrangerade av Riksförbundet för Visan i Sverige. Vi satt i ett ensemblerum utan ventilation och försökte hålla koncentrationen uppe, vilket var mycket svårt, såvida inte någon sjöng en sång.

Här redovisades emellertid resultatet i siffror, 216 svar hade inkommit, 130 från vissångare, 86 från andra genrer.

På flera punkter var statistiken märkvärdigt sammalunda för visor och AG (andra genrer). Det som skiljde sig åt gällde inställningen till text, vissångare ändrade mer sällan på text, eller kortade ner antal verser i en sång. AG kunde i högre grad tänka sig sjunga en sång bara för att musiken var bra. Yngre sångare bryr sig betydligt mer om vad alla andra sjunger eller inte sjunger.

Det vore alltså en överdrift att påstå att vi fått en djupare inblick i sångarens själ, men 216 personer har tänkt till beträffande sin egen. Det är glädjande och på något vis kommer vi i Visakademien gå vidare med den här typen av forskning.

Se bildspelet här: och njut samtidigt till Claes Ottelids fina gitarrpolskor!

Frågor om sångares gestaltning av – och identitet i sångtexter.

Gå direkt till frågeformuläret här.

Syftet med denna undersökning är att få en bild av hur sångare av alla de slag arbetar med en text. Lever man sig in så att det känns som om texten handlar om ”mig”? Har den bara några få eller inga som helst beröringspunkter med mitt liv, men kan jag sjunga den ändå? Betyder denna fråga något för mig när jag får lust att lära in en sång?

En rapport från undersökningen kommer att presenteras vid ett seminarium/workshop på Folk och Världsmusikgalan i Västerås den 2 april 2016 kl 13.30. En rejäl diskussion kring dessa frågor räknar vi med. Klingande och talande exempel kommer vi att bjuda på även.

Tanken är att vi med denna frågeställning (kanske för första gång!) kommer nå ut till såväl professionella sångare som amatörer. Om man får lust att besvara dessa frågor, ja då tillhör man målgruppen. Även om man huvudsakligen sjunger eget material. Brukar man av olika anledningar lära sig nya sånger, med text och musik, ja då är man en sångare!

Att beskriva på vilket sätt man arbetar med en text kunde ju resultera i avhandlingar i tegelstensformat, här ställer vi så få frågor som möjligt. Det ska gå fort att svara, det ska kännas roligt, det ska inte gå att värdera tankesätten som ”rätt” eller ”fel”. Resultatet behöver inte bli strikt vetenskapligt men går det att se tendenser som skiljer oss åt åldersmässigt, genremässigt etc, skulle detta arbete kunna bli kolossalt givande och vi tackar förstås på förhand ödmjukast för allas insatser!

VEM ÄR DET SOM FRÅGAR?

Svenska Visakademien ägnar sig bland annat åt forskning och sammanställning av skrifter och tankar kring begreppet Visa, en genrebestämning som är svår, för att inte säga omöjlig att ringa in. Det betyder inte att man slutar försöka ställa frågor och söka intressanta svar!

Maria Lindström, heter jag som tagit initiativet. Är sekreterare i Visakademien och är visartist/sångare/låtskrivare till yrket.

SKAP, Svenska kompositörer och textförfattare, är samarbetspartner.

I denna undersökning ber vi sångare identifiera huruvida man tänker på sig själv som vissångare eller ej. Det finns ju massor av musikstilar, men vi är en visakademi och frågar utifrån vår horisont.

Låt mig till sist ge tre konkreta exempel på några sångarkollegers berättelser, som inspirerat mig till att sätta igång detta projekt:

1) Har genom åren talat med många sjungande skådespelare och musikalartister, som varit överens om en sak, de är inte intresserade av att sjunga ”som sig själva”. D.v.s. framföra en text som berör dem som privatpersoner, de är utbildade till att gå in i en roll, sjunger de en vaggsång gestaltar de en moder med en roll i en pjäs. (Ja det exemplet var kanske något överdrivet…)

2) Har även talat med unga visartister som i de fall de sjunger andras sånger måste hitta element som matchar deras egna erfarenheter.

3) I TV-programmet ”Så mycket bättre”, är det vanligt att man skriver om texter för att de ska passa in i sångarens eget liv.

HUR SKA VI FÅ SVAR, SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT?

Via alla tänkbara föreningar och organisationer, fackförbund, Symf, Musikerförbundet, Skap, Musikcentrum, YTF, Visans vänner, Körförbundet med alla dess underavdelningar, Musikhögskolorna, Folkhögskolor, lärarhögskolorna… tips emottages tacksamt! En länk kommer upprättas till visakademien.se/vemsjunger Där kan man klicka i rutor och skicka så att svar sänds anonymt till ett epostkonto tillhörande Visakademien och som jag administrerar.